30 augusti 2010

Valsedelsutskicket som kom bort...

Flera uppmärksamma medlemmar och medborgare har de senaste dagarna hört av sig till Moderaternas expedition och berättat att de fått fel valsedelsutskick. I Gemla och Lammhult har man fått Alvestas valsedelsutskick, i Braås har man fått Uppvidinges och i Ingelstad har man fått Lessebos utskick. Posten har utrett händelsen och säger nu att felet inträffat vid sorteringen och säger också att om vi hade märkt kuverten med vilken kommun de tillhört så hade det inte hänt. Men vi har lämnat in utskicket packat i lådor märkta med kommunnamnet och dessutom stod vår partiombudsman en hel dag på posten i Alvesta och tog emot leveranserna och sorterade upp det så man undrar ju hur mycket mer av postens jobb som vi ska utföra själva. Nästa gång kanske vi ska dela ut valsedlarna helt själva (skulle ju funka i tätorterna i alla fall). Efter lite detektivarbete så har vi nu kommit fram till att om någon använder en valsedel från "fel" kommun så tillfaller den åtminstone partiet och inte som vi först var oroliga för att de skulle bli ogiltiga. Men det känns ju oerhört tråkigt för alla de medlemmar som slitit med att packa alla de utskick som nu blandats bort av posten. Jag har under dagen blivit intervjuad i både Radio Kronoberg och TV4 Sydost. Efter samtal till Smålandsnytt så gjorde de en kort notis i sin nyhetssändning och Vår partiombudsman har varit i kontakt med Smålandsposten så förhoppningsvis har de flesta fått information om det inträffade. Den som fått fel valsedelsutskick kan kontakta Moderaternas expedition och få de korrekta valsedlarna hemskickade.
Efter valet hoppas jag att vi funderar på om det här med valsedelsutskick verkligen är väl använda resurser i valkampanjen. Jag tror att det finns mycket "gammalt" som man skulle kunna göra annorlunda eller helt enkelt skippa, men det är en annan historia som jag ska ta upp vid ett annat tillfälle:o)

09 augusti 2010

Nu kör vi!Valstugan står nu nymålad och fin på Storgatan utanför Linnégallerian. Vi kommer ha öppet alla dagar fram till valet. Samtidigt kommer vi givetvis ordna massor av andra aktiviteter. Dörrknackning, flygbladsutdelning, frukostkampanjer mm. Vill du vara med så kan du höra av dig till mig eller Benny.

04 augusti 2010

Trafiken i Växjö nu och i framtiden Del 3 Trafikplanering

Det viktiga med planeringen av trafiken i Växjö för framtiden är att inte göra om samma misstag som gjorts tidigare. Vi måste inse att en stad som växer med nästan 1000 personer per år kommer så småningom att bli en ganska stor stad. Det är därför nödvändigt att planera för en kraftigt ökad biltrafik i och kring staden. Även om vi genomför stora satsningar på kollektivtrafiken och cykelåkande kommer det inte att räcka till. Jag tror att vi måste försöka skapa ett slags ”ringled” runt Växjö med hjälp av den befintliga Norrleden och de planerade Södra och östra länkarna och utifrån det skapa smidiga av och påfarter åt alla riktningar så vi kan minska belastningen på centrum och fler väljer att köra runt hellre än att köra genom centrum. Det är heller inte rimligt att bygga om infartsvägarna till stadsgator som föreslagits på t ex Teleborgsvägen. Istället bör vi så långt det är möjligt upprätthålla framkomligheten på infarterna och då tänker jag särskilt men inte enbart på kollektivtrafiken. Vi har på gott och ont byggt vårt samhälle till stora delar kring bilen och det går inte att planera bort med ett pennstreck utan kommer kräva lång tid att förändra om det ens någonsin kommer bli av. Med allt miljövänligare bilar kommer dessutom miljöaspekten successivt att minska medan trängselaspekten ökar i framtidens växjötrafik. Jag tänker inte medverka till idiotförslag som ransonering av bensin eller avstängt centrum. Jag tycker det är bättre att arbeta uppmuntrande och förbättra cykelmöjligheterna istället för att försämra för bilisterna.
Visst finns det dåliga lösningar i växjötrafiken, men så här illa är det väl inte? :o)

Trafiken i Växjö nu och i framtiden Del 2 Kollektivtrafiken

I Kronobergs län går alla busslinjer utom en med förlust, eller rättare sagt betalas
av skattepengar till mer än halva kostnaden. Den som åker med bussen betalar alltså med sitt
biljettpris bara en mindre del av kostnaden för resan, den större delen betalas av skattebetalarna.
Att inte alla busslinjer bär sig är kanske en smäll som vi måste ta som samhälle för att få en
fungerande infrastruktur men att det är så illa som i Kronoberg är inte bra för någon. Vi måste
snarast öka antalet resande på de linjer där så är möjligt och minska eller helt ta bort andra linjer.
Bussarna måste bli bättre på att hålla tidtabellen och vissa hållplatser måste nog flyttas eller dras in.
Inom Växjö stad kan vi nog räkna med att trängsel så småningom ”tvingar” invånarna att ta bussen
eller ännu hellre cykeln till jobbet när bilvägarna nästintill korkat igen. Vi är inte där än, men vi
måste börja planera nu för att undvika att göra samma misstag som gjorts tidigare när man inte
tillräckligt tagit hänsyn till den ökade trafiken. För bussarnas del måste vi försöka få till särskilda
bussfiler som på ett antal platser gör att busstrafiken prioriteras.
 Självklart ska bussarna i Växjö vara så miljövänliga som möjligt! :o)

Trafiken i Växjö nu och i framtiden. Del 1 Parkeringar och avgifter

I ett flertal artiklar, insändare och TV och radioinslag har centrum, parkeringar och kollektivtrafiken i Växjö ifrågasatts, kritiserats och diskuterats ett tag. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att ge min högst personliga syn på trafiken och trafikproblemen och också försöka ge en bild av hur jag ser på framtiden för trafiken i Växjö. Detta är del 1 av 3 och handlar om parkeringar och avgifter.

Genom att skapa moderna parkeringshus i centrums utkanter (t ex Norrtull och kvarteret Fabriken)
kan vi minska trycket på de övriga parkeringarna i centrum. Framför allt om vi tar bort parkeringar på Stortorget. Personligen anser jag också att det är viktigt att man inte snålar in på antalet parkeringsplatser vid den kommande byggnationen i stationsområdet. Parkeringsplatser under jord stör minst i stadsbilden och med ett växande Växjö behövs fler parkeringsplatser oavsett en utbyggnad av kollektivtrafiken. Skulle det visa sig att behovet minskar kan vi i så fall minska ner på parkeringarna på torgytor och gator och få en trevligare stadsmiljö.
Att däremot stänga av centrum för biltrafik vore fel av åtminstone 2 skäl: 1. Vi har inte så pass utbyggd kollektivtrafik i staden att tillräckligt många väljer den. 2. Bara de som bor utanför Växjö stad i kommunen uppgår till närmare 20 000, varav många jobbar i centrum och en hel del av dem har inte tillgång till kollektivtrafik över huvud taget. Tilläggas kan att även utanför kommunen bor det många som har sin försörjning i staden.

Avgiften i Zon 1 (centrala Växjö) höjdes vid halvårsskiftet från 15 till 18 kronor. Detta berodde på att
EU lagstiftat om att parkeringar på allmän platsmark ska momsbeläggas. Så faktum är att efter
höjningen får faktiskt kommunen in mindre pengar än innan höjningen eftersom 25% ( 4,50) av de 18 kronorna går till staten. Visst kan man ifrågasätta om det är rimligt att kommunen går med plus på parkeringsavgifterna, men utan dessa pengar blir det betydligt svårare att finansiera byggandet av nya parkeringshus, införa parkeringsledningssystem, byta ut alla gamla parkeringsautomater och inte minst jobba med utvecklingen av Växjö centrum. På t ex Samarkand äger fastighetsägaren parkeringsplatserna och tar ut hyra av handlarna där detta givetvis ingår. För mig är det helt OK om fastighetsägarna/handlarna bygger egna parkeringshus eller garage i stan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att om vi sänker avgiften så måste vi antingen ta ut mer pengar av skattebetalarna eller sänka ambitionsnivån i centrum.